Hoppa till innehåll

Vilka domar är skyddade av sekretess

 • Exempel på offentliga handlingar
 • Exempel på offentliga handlingar

  Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar så länge de inte är skyddade av sekretess. Detta är en allmän handling. En handling är allt som innehåller information av något slag. Det är till exempel texter, bilder eller tekniska upptagningar som filmer och ljudfiler.


  Hitta domar på internet

   Av lagrummet framgår dock att domstolen kan förordna om sekretess för vissa uppgifter som tas in i domen. Sekretess kan i princip dock aldrig omfatta själva domslutet. Svaret på din fråga är alltså att det krävs att domstolen som har dömt i dina rättegångar har förordnat om sekretess för uppgifterna för att de ska upphöra att.

  Begära ut förundersökning tingsrätten

  En dom utgör en allmän handling som var och en har rätt att ta del av (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF)). Rätten att ta del av domar är en stark, grundlagsskyddad rättighet. Domen blir allmän handling och kan lämnas ut i och med att den avkunnas (2 kap. 10 § 2 punkten TF).

  Begära sekretess domstol

  Till exempel domar och beslut är allmänna handlingar om de inte är skyddade av sekretess. I Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns bestämmelser om vad som ska vara allmänna handlingar. Vissa uppgifter i en dom kan sekretessbeläggas med stöd av 35 kap. §§ OSL.

  Offentliga handlingar tingsrätten

  I OSL finns det sekretessbestämmelser som är gemensamma för alla myndigheter och verksamhetsområden. Det är exempelvis bestämmelser som skyddar uppgifter om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgifterna förekommer. Det är också bestämmelser om sekretess vid upphandling.
 • Offentliga handlingar kommun
 • Begära ut häktningsframställan

  Redan genom att hålla en förhandling inom stängda dörrar gäller tystnadsplikt för de flesta av rättens aktörer. Domstolsanställda och vissa domstolsansknutna personer såsom tolkar omfattas av en särskild sekretessbestämmelse. Även åklagare, poliser och häktesvakter omfattas av bestämmelser om sekretess inom ramen för sin egen.


 • vilka domar är skyddade av sekretess
 • Offentliga handlingar kommun

 • kontor och handläggare. Frågeformuleringen är följande: Vilka personuppgifter hos Försäkringskassan är skyddade av sekretess och vilka får lämnas ut? Avgränsning paragrafer ur SekrL nämns men dessa kommer inte att utredas närmare i denna uppsats. Uppsatsen behandlar rätten att få ta del av handlingar samt sekretessbrytande regler.
  1. Offentliga handlingar domar

  handläggare som har tagit del av skyddade personuppgifter. Loggning av utförda transaktione r är en del av den säkerhet som normalt ska finnas i alla system. Den är viktig bland annat för att man i efterhand ska kunna. Märkligt att det står om efterhandskontroll i sista meningen i stycket som handlar om utmärkning av sekretess.