Hoppa till innehåll

Pantsatt egendom utmätning

Dock gäller att panthavarens

  När sådan egendom utmäts görs förbehåll för panthavarens rätt. Det innebär att egendomens värde måste överstiga den fordran som den pantsattes för. Nämligen får inte pantsatt egendom säljas om inte köpeskillingen också räcker för att betala panthavarens fordran (se 9 kap. 4 § andra stycket utsökningsbalken (UB)).

När sådan egendom utmäts

Jag tolkar frågan som att du vill veta hur ni ska gå tillväga för att förhindra att fastigheten utmäts. Har jag missuppfattat får du gärna kontakta mig på min mejl @ och förtydliga din frågeställning. Skulden hör ihop med fastigheten.


Innebörden av detta är

Fast egendom – vi kan utmäta en fastighet om du eller företaget inte betalar de lån den är pantsatt för. Om fastigheten är värd mer än lånet, kan vi utmäta den även för andra skulder än själva fastighetslånet.


Ett undantag från detta

Utmätning av pantsatt egendom. Utmätning är en åtgärd som företas av Kronofogdemyndigheten, KFM, då en part har ålagts en betalningsförpliktelse genom en dom eller ett beslut och inte självmant betalar fordran. Med utmätning menas att KFM tar egendomen i anspråk för att sedan sälja egendomen och betala borgenärens fordran.
 • Fråga i utmätningsmål om
  1. Egendomen behöver ej vara pantsatt

  egendom, exempelvis en andel i en bostadsrätt, som denne har pantsatt till säkerhet för en egen skuld. Panthavarens säkerhet i panten påverkas inte av överlåtelsen. Huvudregeln är alltså att enbart egendom som tillhör gäldenären får utmätas för betalning av exekutionsfordran. Ett undantag från detta är.

  Fråga i utmätningsmål om

 • En tredjemanspantsättare kan alltså ha regressrätt i förhållande till den ursprungliga pantsättaren/gäldenären vid utmätning av samägd egendom, när endast den ursprungliga pantsättaren är den som har en skuld till panthavaren och panthavaren genom utmätningen fått betalt.
 • En handpanträtt i lös

  Som huvudregel krävs för pant som utgör lös egendom att panten traderas (överlämnas) till borgenären för att borgenären ska ha förmånsrätt till panten och således ha företräde framför andra borgenärer vid utmätning och konkurs. För fast egendom gäller att panten inte behöver överlämnas till panthavaren utan det räcker.


  Helt klart är att utmätning av

  1. A har lånat ut, hyrt ut, pantsatt egendom till B. Eller är frånstulen egendom av B. 2. A har sålt egendom till B men vill nu häva köpet efter konkurs/utmätning 3. A har köpt egendom av B, men inte hunnit få varan före Bs konkurs/utmätning.


 • pantsatt egendom utmätning

 • När sådan egendom utmäts