Hoppa till innehåll

Är man skyldig att ha sophämtning

Säga upp sophämtning vid flytt

Nej, enligt Miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. I Örnsköldsviks kommun har ansvaret att hantera avfallet överlåtits till Miva, vilket innebär att man är skyldig att ha ett abonnemang hos Miva.

Vad kostar sophämtning

Den uppräkning som görs i paragrafen av egenskaper som en lägenhet skall ha är dock att se som fullständig och tyvärr ingår inte just sophämtning. Det finns alltså ingen möjlighet att via lag kräva att hyresvärden skall ordna en fullständig sopstation med avhämtning.


  Sophämtning fritidshus

15 kap. 3 § miljöbalken definierar kommunalt avfall som avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Avfall från tillverkning, jord- och skogsbruk, fiske, septiktankar, avloppsnät och avloppsrening, samt uttjänta bilar, omfattas inte av begreppet kommunalt avfall.

Avgift sophämtning kungälv

Enligt lag ska varje hushåll ha sophämtning och det är inte tillåtet att själv frakta sitt hushållsavfall. Lagen finns för att skydda oss och miljön från bland annat ohyra, spridning av sjukdommar och gift. Fick du inte.
 • Pausa sophämtning

 • är man skyldig att ha sophämtning

 • Hem halmstad sophämtning

  Hämtning av avfall sker normalt vid fastighetsgränsen. Om kommunen inte kan hämta från en fastighet, med hänvisning till arbetsmiljöproblem till exempel, får kommunen i första hand försöka komma överens med fastighetsägaren om att denne ska lämna avfallet på annan plats.

  Sophämtning göteborg pris

  Det kan till exempel vara rester i plastproduktion för ett företag som producerar komponenter av plast. Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att det tas om hand på rätt sätt och du har rätt att anlita valfri entreprenör till detta. Kommunalt avfall, som till exempel matavfall och restavfall från lunchrum, är det vi på Nodra som.

  Pausa sophämtning

 • Fastighetsinnehavarens skyldigheter för att främja en miljöriktig och effektiv avfallshantering är reglerade i miljöbalken, avfallsförordningen och i kommunala föreskrifter. Dessa skyldigheter ska uppfyllas om inte undantag från föreskrifterna medges. Fastighetsinnehavare har en skyldighet att hålla väg i framkomligt skick.
 • Pris sophämtning hudiksvall

   I 12 kap 23 – 27 § JB finns bestämmelser om hyresgästens användning av lägenheten. Hyresgästen ska under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Till denna vårdnadsplikt hör till exempel att iaktta viss aktsamhet och rengöring. Hyresgästen är vidare skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom dennes.
 • Avgift sophämtning kungälv